Zkušební řád kynologických týmů HČR

ke stažení

 

   

 

 

 

01

POKYN

 předsedy odboru vyhledání a záchrany Hasičů Česká republika z.s.

ze dne 1. 3. 2021,

kterým se stanovuje zkušební řád

pro pátrací kynologické týmy

 

Na návrh odborné rady kynologie a na základě schválení výkonným výborem odboru vyhledání a záchrany Hasičů Česká republika z.s. (dále jen HČR)

s t a n o v í m

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tento pokyn slouží k prověřování pátracích kynologických týmů, tedy psovodů se psy, kteří se připravují k nasazení v rámci pátracích a záchranných prací (dále jen „PKT“).

 

HČR vydávává potvrzení o vykonané zkoušce PKT.

 

Zkouška PKT, z výjimkou zkoušek základních, je jedním z interních kvalifikačních požadavků HČR.

 

Na zkoušky PKT se může přihlásit kdokoli od 15 let, bez dalšího omezení věku či příslušnosti k organizaci při splnění níže uvedených podmínek. 

 

 

Čl. 2

Požadavky na psovoda

 

Psovod nastupující ke zkoušce PKT 

 • musí být zdráv,
 • neplnoletý psovod musí doložit písemný souhlas zákonného zástupce (viz přílohy),
 • má platné úrazové pojištění,
 • se zkoušky účastní na vlastní nebezpečí,
 • se zavazuje, že po celou dobu zkoušky nebude pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
 • psovod účastí na zkoušce dává povolení (GDPR), tedy k archivování záznamů ze zkoušky, pořizování a publikování fotografií a videozáznamů,
 • před začátkem zkoušky podepíše prohlášení, ve kterém potvrzuje výše uvedené (viz Příloha).

 

V případě nedodržení těchto podmínek má rozhodčí právo psovoda ke zkoušce nepřipustit; psovodovi v takovém případě nevzniká na vrácení poplatku za zkoušku.

 

Čl. 3

Požadavky na psa

 

Pes nastupující ke zkoušce PKT musí splňovat

 • minimální věk 15 měsíců, u zkoušky základní 12 měsíců, max. věk 10 let,
 • pes musí být identifikovatelný čipem,
 • pes má vystaven mezinárodní očkovací průkaz (Europas) s platným očkováním proti vzteklině, psince, parvoviróze a leptospiróze a datem odčervení či koprologického vyšetření trusu,
 • perfektní zdravotní stav (pes nekulhá, nemá průjem, výtok z očí, uší apod.),
 • nepřítomnost vnějších parazitů (blech),
 • základní poslušnost – přivolání, ovladatelnost u nohy, dlouhodobé odložení psa a překonání překážek na povel lze doložit (výkonnostní knížkou nebo kopí certifikátu zkoušky jako je ZZO, ZOP apod. jiných organizací), nebo bude přezkoušeno na místě. V případě neúspěšného přezkoušení tým nepokračuje ve zkoušce. To neplatí, je-li zkouška organizována jako soutěž se zadáním zkoušky
 • bezproblémové chování (pes nejeví známky agresivity k lidem ani ke psům, pes neprojevuje bázlivost v situacích, se kterými se může na pátracích akcích setkat); součástí každé dílčí zkoušky je přezkoušení chování u figuranta při tzv. „odbíhačce“.

 

Březí feny a feny 3 měsíce po porodu se nesmí zkoušek účastnit z etických důvodů.

Účast háravé feny je po dohodě. Informaci o hárání musí psovod nahlásit přihlášený na zkoušku nahlásit neprodleně. Pokud vedoucí zkoušek účast háravé feny zamítne a za něj nastoupí náhradník, vrátí psovodovi poplatek za zkoušku.

 

Výše uvedené je kontrolováno při přejímce psa a v průběhu celé zkoušky.

 

V případě nedodržení těchto podmínek nebo nejistoty o zdravotním stavu má rozhodčí právo psa ke zkoušce nepřipustit nebo zkoušku přerušit; psovodovi v takovém případě nevzniká na vrácení poplatku za zkoušku.

 

Čl. 4

Rozhodčí

Rozhodčího na danou zkoušku jmenuje výkonný výbor odboru SAR (dále jen VV), na návrh odborné rady kynologie (dále jen ORK).

Rozhodčímu náleží cestovní náklady, cestovné a stravné, podle platné vyhlášky MPSV ČR a pokud posuzuje pro jiný subjekt než družstvo SAR HČR náleží mu paušální odměna 500 Kč. Náklady hradí pořadatel zkoušek ze startovného.

V den zkoušky může rozhodčí posoudit maximálně 6 kynologických týmů.

 

Čl. 5

Vedoucí zkoušek

Vedoucího zkoušek jmenuje pořádající organizace.

 

Čl. 6

Organizace zkoušek

(1) Organizační provedení zkoušek stanoví rozhodčí na návrh vedoucího zkoušek. Zpravidla se jedná o 12-24 h akci (podle druhu zkoušky). Zkoušky je možno organizovat i jako vícedenní soustředění.

 

(2) Žadatelé o vykonání zkoušky podávají písemnou přihlášku (viz příloha) k rukám vedoucího zkoušek, nestanoví-li vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím jinak. V případě velkého počtu zájemců rozhoduje o přijetí přihlášek vedoucí zkoušek. Obecně mají přednost členové HČR před nečleny.

(3) Žadatelé o vykonání zkoušky uhradí – po přijetí jejich přihlášky – pořádající organizaci poplatek 600 Kč převodem na účet do uzávěrky zkoušek.

 

(4) Uzávěrka písemných přihlášek ke zkoušce je 21 kalendářních dnů přede dnem konání zkoušek, nestanoví-li vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím jinak.

 

(5) Zkouška je zahájena a ukončena společným nástupem. Přítomnost PKT je vyžadována po celou dobu zkoušky. Rozhodčí po celou dobu zkoušky PKT sleduje a v případě problematického chování psovoda (například kruté zacházení se psem, nezvládání psa v běžných situacích, které vede například ke rvačce psů) nebo psa (například agresivita, bázlivost, projevy špatného zdravotního stavu) má právo PKT z další účastni na zkoušce vyloučit.

 

(6) Všem PKT je na místě vystaveno potvrzení o účasti na zkoušce, ve kterém bude výsledek zkoušky (uspěl / neuspěl) a také hodnocení a sebehodnocení PKT. Úspěšným PKT je vystavenoPotrvrzení o vykonané zkoušce(viz Příloha č. 3).

 

(7) Protest může psovod podat do konce závěrečného nástupu k rukám vedoucího zkoušek. 

 

 

 

 Čl. 7

Specializace PKT HČR

Hasiči Česká republika prostřednictvím odboru vyhledání a záchrany vyhlašují, provádějí a zadávají zkoušky pro následující specializace:

 • specializace S (sutiny), (příloha č.1)
 • specializace P (plošné), (příloha číslo 2.)
 • specializace MT (mantrailing),
 • specializace AS (air scenting),
 • specializace C (kadaver),
 • specializace W (voda)
 • specializace L (laviny),
 • specializace V (vyhledávání předmětů),
 • specializace K (kurýr)
 • specializace POB (praktická poslušnost).

 

Ke zkouškám každé výše uvedené specializace je / bude vydána zvláštní příloha – zkušební řád.

Příloha může být potupně doplňována.

 

Čl. 8

Průkaz záchranného kynologického týmu HČR z.s.

 

Psovodi, kteří jsou členy HČR, mohou na základě složené zkoušky a splnění dalších kvalifikačních dalších požadavků požádat o vystavení  průkazu záchranného kynologického týmu HČR z.s..

 

K žádosti o vystavení průkazu přikládají k přihlášce fotografie psovoda a fotografie psa (ve formátu 4,5 x 3,5 cm), ideálně v elektronické podobě ve formátu .jpeg.

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj.: ORK 01/2020

předseda odboru SAR

Hasiči Česká republika z.s.
 Pavel Sudzina v. r.

 

 

Obdrží:

VV HČR – ústředí

VV odboru SAR HČR

VV družstev SAR HČR

Zástupci spolupracujících organizací a institucí na vyžádání

 

 

 

 

 

 P ř í l o h a   č. 1

k Pokynu předsedy odboru SAR HČR z.s. ze dne 1.10.2020

 

Způsob provedení a podrobnosti k jednotlivým druhům zkoušek

ZKUŠEBNÍ ŘÁD

 

zkoušky PKT ve specializaci S (sutina)

 

 

Definice pojmů a upřesnění zkušebních podmínek

 

Pro účely tohoto pokynu jsou definovány a dále použity následující pojmy:

 1. a) terén – vymezená plocha, objekt, či budova, na které probíhá vyhledávání, účastníci zkoušek mohou, ale nemusí být posuzováni ve stejném terénu.
 2. b) úkryt – místo, kde je v terénu ukrytý hledaný subjekt, úkryty lze v průběhu zkoušek měnit, ale vždy tak, aby „teplý“ úkryt zůstal otevřen,
 3. c) hledaný subjekt – figurant, který simuluje hledanou osobu,

 

 

Prohledávání terénu a označení nalezených subjektů

 

Pes by měl s chutí a intenzivně a pátrat samostatně a (nebo) podle pokynů psovoda v terénu. Neměl by projevovat váhání nebo strach překonávat překážky v sutině obvyklé. Nalezené subjekty by měl označit nahlášeným způsobem. Psovod by měl dokázat podle značení psa a dalších okolností, které mohou ovlivnit práci psa, (vliv povětrnostních podmínek, skladba terénu apod.) místo upřesnit.

Pokud pes označí a psovod potvrdí jako „nález“ místo, na kterém figurant není (a není možné, aby se na to místo dostal jeho pach ve velké intenzitě), bude zkouška ukončena.

 

Povinné vybavení pro vstup do terénů

Psovod do sutiny vstupuje v pevné kotníkové obuvi, v oděvu s dlouhými nohavicemi a rukávy, s přilbou a rukavicemi. Člen HČR z.s. nastupuje v pracovním nebo zásahovém stejnokroji.

 

Pes do sutiny vstupuje tak, aby se minimalizovalo jeho případné poranění, tedy ideálně „nahý“, tj. bez postroje a obojku. Povolen je bezpečnostní obojek (při zachycení povolí) s rolničkou či světlem, popř. botičky do sutin.

 

 

 

Zkouška SZ – sutina základní

 

Cvičení se skládá z propátrání jednoho terénu za denního světla.

 

 

Charakter terénu

Sutina nebo budova.

 

Rozloha

Rozloha podlahových ploch maximálně 100 m2,

 

 

Hledaný subjekt

Figurant.

 

Počet subjektů 

Počet subjektů 1.

 

Úkryt 

V úrovni terénu, volně nebo skrytě, a nebo pod úrovní terénu (maximálně do 0,5 m s možností kontaktu psa a figuranta).

 

Časový limit

Časový limit je 15 minut. Rozhodčí může podle rozlohy a členitosti terénu určit zkrácený nebo prodloužený časový limit.

 

Hodnocení

Pro splnění zkoušky je nutno nalézt hledaný subjekt.

 

Při zkoušce se dále hodnotí:

 1. souhra psovoda se psem a ovladatelnost psa,
 2. zájem, rychlost, systematičnost, vytrvalost psa a jeho pohyb v terénu,
 3. způsob a přesvědčivost označení,
 4. strategie psovoda při prohledávání terénu.

 

Pokud psovod nahlásí falešné značení psa jako nález, nemůže být zkouška splněna.

Psovod může psa odměnit, případně požádat figuranta o odměnu. V sutině však jedině hračkou. Potravou jedině mimo sutinu.

 

 

 

Zkouška SA – sutina A 

 

Cvičení se skládá z propátrání dvou terénů za denního světla.

 

Charakter terénu

Sutina nebo budova.

 

Rozloha terénů

Rozloha prohledávaných podlahových ploch obou terénů maximálně 500 m2,

 

 

Hledaný subjekt

Figuranti.

 

Počet subjektů 

Maximální počet subjektů jsou 3.

 

Úkryty 

Pod úrovní, nad úrovní nebo v úrovni terénu, volně nebo skrytě. 

 

Časový limit

Časový limit na propátrání jednoho terénu je maximálně 40 minut, zkušební komise může podle rozlohy a členitosti terénu určit časový limit zkrátit.

Přestávka mezi prohledáváním prvního a druhého terénu je minimálně jedna hodina.

 

Hodnocení

Pro splnění zkoušky je nutno nalézt všechny hledané subjekty.

 

Při zkoušce se dále hodnotí:

 1. souhra psovoda se psem a ovladatelnost psa,
 2. zájem, rychlost, systematičnost, vytrvalost psa a jeho pohyb v terénu,
 3. způsob a přesvědčivost označení,
 4. strategie psovoda při prohledávání terénu.

 

Pokud psovod nahlásí falešnému značení psa jako nález, nemůže být zkouška splněna.

Odměna psa pouze psovodem mimo sutinu.

 

 

 

 

Zkouška SB – sutina B

 

Podmínkou pro účast na SB je splnění zkoušky SA.          

Cvičení se skládá z propátrání tří terénů. Jeden z nich musí být propátrán bez přítomnosti denního světla, tj. v noci nebo se musí nacházet ve sklepení apod.

 

Charakter terénu

Sutina nebo budova s ruchy (přítomnost lidí a techniky) a negativy (napachované oblečení, kadavery zvířat, potraviny), které simulují skutečné pátrání.

 

Rozloha terénů

Rozloha prohledávaných podlahových ploch obou terénů maximálně 700 m2.

 

Hledané subjekty

Figuranti.

 

Počet subjektů 

Maximální počet subjektů je 6.

 

Úkryty

Pod úrovní, nad úrovní nebo v úrovni terénu, volně nebo skrytě. Nejméně jeden z úkrytů musí být uzavřený v hloubce minimálně 2 m. Nejméně jeden z úkrytů musí prověřit samostatnost psa (tj. přístup psovoda je omezen tak, aby pes musel označit nález bez očního a slovního kontaktu s psovodem). Nejméně jeden z úkrytů musí být vyhledáván bez přítomnosti denního světla (v noci či ve sklepení).

 

Časový limit

Časový limit na propátrání jednoho terénu je maximálně 45 minut, rozhodčí může podle rozlohy a členitosti terénu určit zkrácený časový limit.

Přestávka mezi prohledáváním terénu je minimálně jedna hodina.

 

Hodnocení

Pro splnění zkoušky je nutno nalézt všechny hledané subjekty.

 

Při zkoušce se dále hodnotí:

 1. souhra psovoda se psem a ovladatelnost psa,
 2. zájem, rychlost, systematičnost, vytrvalost psa a jeho pohyb v terénu,
 3. způsob a přesvědčivost označení,
 4. strategie psovoda při prohledávání terénu.

 

Pokud psovod nahlásí falešnému značení psa jako nález, nemůže být zkouška splněna.

Odměna psa pouze psovodem mimo sutinu.

 

 

 

 

 

P ř í l o h a   č. 2

k Pokynu předsedy odboru SAR HČR z.s. ze dne 1.10.2020

 

Způsob provedení a podrobnosti k jednotlivým druhům zkoušek

ZKUŠEBNÍ ŘÁD

 

zkoušky PKT ve specializaci P (plocha)

 

 

 

Definice pojmů a upřesnění zkušebních podmínek

 

Pro účely tohoto pokynu jsou definovány a dále použity následující pojmy:

 1. a) terén – vymezená plocha, na které probíhá vyhledávání. Terény jsou vytyčovány v přírodních terénech, jejichž obtížná prostupnost vyžaduje nasazení pátracího psa, tedy hustý les, křoviny apod. Terény jsou vybírány s ohledem na úroveň zkoušky. Účastníci jednoho termínu zkoušek mohou, ale nemusí, být posuzováni ve stejném terénu
 2. b) úkryt – místo, kde je v terénu ukrytý hledaný subjekt, úkryty lze v průběhu zkoušek měnit, ale vždy tak, aby měl psovod možnost případné značení psa u „teplého“ úkrytu odhalit prohlídkou jako značení falešné,
 3. c) hledaný subjekt – figurant, který simuluje hledanou osobu,
 4. d) značení – způsob, kterým pes dává psovodovi na vědomí nález. Psovod při nástupu nahlásí rozhodčímu způsob značení, kterým pes označuje nalezený Značení může být aktivní (jako je štěkání u nalezeného subjektu, štěkání u psovoda, hrabání) i pasivní (jako je značení polohou), popř. kombinované. Způsob značení není možné v průběhu zkoušky měnit. Pokud pes při vyhledávání v terénech neoznačí nahlášeným způsobem a přesto psovod z jeho chování rozpozná, dohledá a nahlásí nález, rozhodčí má právo (nikoli však povinnost) tento nález uznat.
 5. e) výsledek zkoušky – uspěl / neuspěl,
 6. f) zápis o průběhu zkoušky – kromě výsledku zkoušky rozhodčí i psovod provede hodnocení průběhu zkoušky za pomoci hodnotící a sebehonotící tabulky (Příloha), rozhodčí navíc může vyhotovit krátké slovní hodnocení průběhu zkoušky. Zápis provede ve třech vyhotoveních (psovod, rozhodčí, VV SAR HČR).

 

Chování psa u figuranta

 

Před zahájením prohledávání v terénech rozhodčí prověří každého psa na tzv. „odbíhačce“ na figuranta ležícího a zabaleného v celtě, zda

 

 1. figuranta označí tak, jak psovod oznámil

 

Pokud pes při „odbíhače“ figuranta řádně neoznačí, rozhodčí zkoušku PKT ukončí. V případně pochybnosti může rozhodčí požádat o zopakování cviku.

 

 1. je jeho chování u figuranta pro figuranty bezpečné, tedy zda pes neprojevuje známky agresivity, nebo zda figuranty či jejich oblečení z neovladatelné dychtivosti nekouše, nebo nedrápe.

 

Optimální je bezkontaktní značení. Ojedinělé a jemné doteky lze tolerovat. Pes, který bude do figuranta intenzivně hrabat nebo mu zuby strhávat oblek, skákat po něm apod. bude vyloučen bez možnosti ve zkoušce pokračovat.

 

Psovod může při provádění tohoto cviku požádat o to, aby figurant při tomto cviku psa odměnil dle jeho přání. Nebo si psa odměnit sám přímo u figuranta.

 

Prohledávání terénu a označení nalezených subjektů

 

Pes by měl s chutí a intenzivně a pátrat samostatně a (nebo) podle pokynů psovoda v terénu. Neměl by projevovat váhání nebo strach překonávat překážky v sutině obvyklé. Nalezené subjekty by měl označit nahlášeným způsobem. Psovod by měl dokázat podle značení psa a dalších okolností, které mohou ovlivnit práci psa, (vliv povětrnostních podmínek, skladba terénu apod.) místo upřesnit.

Pokud pes označí a psovod potvrdí jako „nález“ místo, na kterém figurant není (a není možné, aby se na to místo dostal jeho pach ve velké intenzitě), bude zkouška ukončena.

 

Povinné vybavení pro vstup do terénů

Psovod do plochy nastupuje vhodně oblečen (dlouhé nohavice a rukávy jsou podmínkou), vhodně obut a se základním vybavením pro pátrání v ploše (vysílačka, lékárnička, voda pro psa a další podle pravidel své organizace).

Psovod může využívat veškeré technické pomůcky, které vlastní a se kterými může teoreticky nastoupit do skutečného pátrání (např. GPS, osvětlení psa i psovoda při práci v noci,  GPS na psa povolena, krokoměr povolen). Psovod HČR z.s. nastupuje v pracovním nebo zásahovém stejnokroji.

 

Pes do plochy vstupuje tak, aby se minimalizovalo jeho případné poranění

 

 

 

PZ- plocha základní

 

Cvičení se skládá z propátrání jednoho terénu za denního světla. Rozhodčí po celou dobu sleduje práci PKT.

 

Charakter terénu

Přírodní, hůře přehledný terén, tedy hustý les, křoviny apod.

 

Rozloha

Maximálně 5 000 m2 (0,5 hektaru).

 

Hledaný subjekt

Figurant.

                         

Počet subjektů

Maximální počet subjektů 1.

 

Úkryt 

V úrovni terénu, volně či skrytě.

 

Časový limit  

Časový limit jednoho cvičení je maximálně 15 minut.

 

 

Hodnocení

Pro splnění zkoušky je nutno nalézt hledaný subjekt v časovém limitu.

 

Při zkoušce se dále hodnotí:

 • souhra psovoda se psem a ovladatelnost psa,
 • zájem, rychlost, systematičnost, vytrvalost psa a jeho pohyb v terénu,
 • způsob a přesvědčivost označení,
 • strategie psovoda při prohledávání terénu,
 • chování k figurantovi.

 

Dojde-li k nepřiměřenému kontaktu s figurantem, nemůže být zkouška splněna.

Psovod může psa odměnit, případně požádat figuranta o odměnu.

 

 

Zkouška PA- plocha A

 

Cvičení se skládá z propátrání jednoho terénu za denního světla.

 

Charakter terénu

Přírodní, nepřehledný terén, tedy hustý les, křoviny apod.

 

Rozloha

Maximálně 25 000 m2 (2,5 hektarů).

 

Hledaný subjekt

Figurant nebo skupina figurantů.

                         

Počet subjektů

Maximální počet subjektů jsou 3.

 

Úkryty

Pod úrovní, nad úrovní, v úrovni terénu, volně či skrytě (včetně možnosti v objektu), v různých polohách.

 

Časový limit  

Časový limit jednoho cvičení je maximálně 40 minut, zkušební komise může podle povahy terénu a počasí časový limit upravit.

Hodnocení

Pro splnění zkoušky je nutno nalézt všechny hledané subjekty v časovém limitu.

 

Při zkoušce se dále hodnotí:

 • souhra psovoda se psem a ovladatelnost psa,
 • zájem, rychlost, systematičnost, vytrvalost psa a jeho pohyb v terénu,
 • způsob a přesvědčivost označení,
 • strategie psovoda při prohledávání terénu,
 • chování psa u figurantů.

 

Dojde-li k nepřiměřenému kontaktu s některým figurantem, nemůže být zkouška splněna. Pokud figurant nahlásí tuto skutečnost rozhodčímu, je zkouška okamžitě ukončena.

Odměna psa pouze psovodem hračkou na místě nebo potravou minimálně 10 m od figuranta

 

 

PB – plocha B

 

Cvičení se skládá z propátrání dvou terénů (jeden za denního světla, druhý bez, tedy v noci). Psovod prohledává terén samostatně. Rozhodčí posuzuje na základě záznamu z GPS, nálezů, splnění časového limitu a vyjádření figurantů.

 

Charakter terénu

Přírodní, velmi nepřehledný terén, tedy hustý les, křoviny apod.

 

Rozloha terénů

Rozloha prohledávaných ploch obou terénů maximálně 50 000 m2.

 

Hledané subjekty

Figuranti nebo jejich skupiny.

                         

Počet subjektů

Maximální počet subjektů je 6.

 

Úkryty

Pod úrovní, nad úrovní, v úrovni terénu, volně či skrytě (včetně možnosti v objektu), v různých polohách.

 

Časový limit  

Časový limit na propátrání jednoho terénu je maximálně 60 minut, zkušební komise může podle povahy terénu časový limit zkrátit. Za každého nalezeného figuranta se k časovému limitu připočítávají 3 minuty.

Přestávka mezi prvním a druhým cvičením je v rozsahu minimálně jedné hodiny. Minimálně jeden terén musí být prohledáván v noci.

 

Povinné vybavení

Viz obcná část ploch a navíc GPS, osvětlení pro psovoda i psa. 

 

Hodnocení

Pro splnění zkoušky je nutno nalézt všechny hledané subjekty v časovém limitu.

Při zkoušce se dále hodnotí:

 • souhra psovoda se psem a ovladatelnost psa,
 • zájem, rychlost, systematičnost, vytrvalost psa a jeho pohyb v terénu,
 • způsob a přesvědčivost označení,
 • strategie psovoda při prohledávání terénu,
 • chování psa u figurantů.

 

Dojde-li k nepřiměřenému kontaktu s některým figurantem, nemůže být zkouška splněna. Pokud figurant nahlásí tuto skutečnost rozhodčímu, je zkouška okamžitě ukončena.

Odměna psa pouze psovodem hračkou nebo potravou minimálně 10 m od figuranta